lekt foKku fodkl laLFkku
cjsyh (m-iz-)
Hkkjrh; Lora=rk ds Lo.kZ t;arh o"kZ esa lkekftd foKkuksa ds fodkl dks ysdj 25 ebZ 1997 dks mRrj izns'k jkT; ds tuin fctukSj ds varxZr pkaniqj uxj esa ^^lekt foKku fodkl laLFkku** dk xBu fd;k x;kA fofHkUu lkekftd foKkuksa esa leUo; ,oa lkeatL; LFkkfir djuk] muds fodkl gsrq xksf"B;k¡ ,oa lsehukj vk;ksftr djuk] izfrf"Br lekt oSKkfudksa ,oa lekt lsfo;ksa ds Hkk"k.k djkuk] lkekftd foKkuksa ds {ks= esa lkekU; Kku izfr;ksfxrkvksa dks vk;ksftr djuk] 'kks/k v/;srkvksa ,oa izfr;ksxh ijh{kkfFkZ;ksa dks f'k{k.k esa lgk;rk iznku djuk rFkk 'kks/k ds {ks= esa c<+kok nsus dk iz;kl djuk vkfn laLFkku ds izeq[k mn~ns'; jgs gSaA
 
lkslk;Vht jftLVªs'ku vf/kfu;e 1860 ds vk/khu {ks=h; dk;kZy; lgk;d jftLVªkj lfefr;ka] eqjknkckn e.My eqjknkckn (mRrj izns'k) ds jftLVªkj }kjk 7 tqykbZ 1997 dks bl laLFkku dks iathd`r fd;k x;kA o"kZ 2007 rd laLFkku pkaniqj fctukSj esa fØ;k'khy jgk fdUrq laLFkku ds fØ;k&dykiksa dks vf/kd xfr iznku djus ds mn~ns'; ls o"kZ 2008 esa bldk iz/kku dk;kZy; egkuxj cjsyh esa LFkkfir fd;k x;kA o"kZ 2008 ls laLFkku 29] xkMZu flVh dkyksuh] ihyhHkhr ckbZikl jksM (m-iz-) esa dk;Zjr gSA
lEiknd
uke% %
MkW- txnh'k flag jkBkSj
lsok fuo`Rr v/;{k lekt'kkL= foHkkx
xqykc flag fgUnw LukrdksRrj egkfo|ky;
pkUniqj&L;kÅ] fctukSj ¼m-iz-½
irk %
vkoklh;
29 xkMZu flVh dkyksuh] ihyhHkhr ckbZikl jksM]
iksLV ';kexat] cjsyh 243005¼m-iz-½
E-mail : jsrathore29@gmail.com
Qksu% 0581&2522212] eks- 9412821536
tUefrfFk %
8 vxLr 1944
'kSf{kd ;ksX;rk %
,e-,- lekt'kkL= ¼1964½ vkxjk fo'ofo|ky;] vkxjk ¼m-iz-½
ih&,p- Mh ¼1978½ vkxjk fo'ofo|ky;] vkxjk ¼m-iz-½
'kSf{kd vuqHko %
43 o"kZ Lukrd ,oa LukrdksRrj Lrj
1 o"kZ izkpk;Z LukrdksRrj Lrj
'kks/k funsZ'ku %
19 'kks/k v/;srk ih-,p-Mh- mikf/k izkIr dj pqds gSa
50 ls vf/kd fo|kfFkZ;ksa dks LukrdksRrj Lrj ij y?kq 'kks/k izcU/kksa dk funsZ'ku
o`gn~ vuqla/kku %
fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx }kjk Lohd`r o`gn~ vuqla/kku ifj;kstuk (Major Research Project) ^gfjtu ;qokvksa ds ifjorhZ lkekftd&lkaLd`frd n`f"Vdks.k* lEiUu 1989
izdk'ku {ks= %
'kks/k xzUFk
1- mHkjrk xzkeh.k usr`Ro& 1982] izdk'k cqd fMiks] cjsyh ¼m-iz-½
2- nfyr ;qokvksa ds ifjorhZ n`f"Vdks.k & 1994] lqeu izdk'ku] fnYyh
LukrdksRrj ikB~; iqLrdsa
3- lekt euksfoKku & 1990] foosd izdk'ku] fnYyh
4- /keZ dk lekt'kkL= & 1992] ljy izdk'ku] cjsyh ¼m-iz-½
Lukrd Lrjh; ikB~; iqLrdsa
5- Hkkjr esa /keZ ,oa lekt & 1997] izdk'k cqd fMiks] cjsyh ¼m-iz-½
6- lkekftd fu;a=.k ,oa ifjorZu&1997] izdk'k cqd fMiks] cjsyh ¼m-iz-½
iqLrd leh{kk
1- ^tutkrh; laLd`fr* & ys[kd & izksQslj ,-vkj-,u- JhokLro] foHkkxk/;{k] ekuo'kkL= ,oa lekt'kkL= foHkkx] bykgkckn fo'ofo|ky;] bykgkckn ¼m-iz-½
2- ^lksf'k;ksykWth vkWQ ,ftax* & ys[kd & izksQslj Mh-ih- lDlsuk] lsokfuo`Rr v/;{k] lekt'kkL= foHkkx] xksj[kiqj fo'ofo|ky;] xksj[kiqj ¼m-iz-½
iqLrd vfHker
'Thoughts on Beauty of life and Human Personality' by Dr. Raja Ram Gupta, Bijnor (U.P.)
fo'odks"k & ^lekt foKku fgUnh fo'odks"k] lEiknd in~eJh Mk- ';ke flag 'kf'k&
                           [kaM v esa 3 çfof"V;k¡
                            [kaM n esa 4 çfof"V;k¡
'kks/k ys[k & 45
lEeku %
1- ^Hkkjrh; nfyr lkfgR; vdkneh* fnYyh }kjk 1993 esa nfyr lkfgR; esa ;ksxnku ds fy, MkW- vEcsMdj QSyksf'ki ls lEekfur
2- ^xqykc flag fgUnw LukrdksRrj egkfo|ky;*] pkUniqj&L;kÅ] fctukSj] m-iz- dh LFkkiuk ,oa fodkl esa ;ksxnku gsrq egkfo|ky; dh izcU/k lfefr }kjk 1997 esa lEEkku i= nsdj lEekfur
3- lkjLor lEeku 2008 & vf[ky Hkkjrh; lkfgR; dykeap eqjknkckn ¼m-ç-½
4- dchj T;ksfr lEeku 2010 & dchj 'kkafr fe'ku ¼m-ç-½
5- egf"kZ d.o lekt'kkL=h lEeku 2013 & egf"kZ d.o lekt lfefr dksV}kj ¼mÙkjk[kaM½
vkdk'kok.kh izlkj.k %
1- okrkZ& ^i<+us dh ?kVrh vknr*] vkdk'kok.kh ut+hckckn ¼m-iz-½
2- ifjp;kZ& ^;qokvksa esa u'ks dh c<+rh vknr*] vkdk'kok.kh ut+hckckn ¼m-iz-½
3- okrkZ& ^iapk;rh jkt vkSj xzkeh.k thou*] vkdk'kok.kh ut+hckckn ¼m-iz-½
4- okrkZ& ^iapk;rh jkt vkSj mHkjrk xzkeh.k usr`Ro*] vkdk'kok.kh ut+hckckn ¼m-iz-½
5- okrkZ& ^iapk;rh jkt O;oLFkk vkSj fiNM+k oxZ*] vkdk'kok.kh ut+hckckn ¼m-iz-½
vU; %
laLFkkid lEiknd & ^jk/kk dey eqdthZ % fpUru ijEijk*] lkekftd foKkuksa dh jk"Vªh; jsQMZ 'kks/k if=dk] cjsyh ¼m-iz-½
laLFkkid lfpo & lekt foKku fodkl laLFkku] ¼pkUniqj&L;kÅ] fctukSj½ cjsyh ¼m-iz-½
   
   
'kk[kk dk;kZYk¸k
ujs'k dqekj vk;Z ¼,MoksdsV½
xzke&cksgjk
(BOHRA) iksLV ckLVk (BASTA)
tuin&fctukSj (BIJNOR) m-iz- fiudksM&246725
Qksu& 01345-286001] eks- 9412824845

E Mail: harshvardhan211@gmail.com
iz?kku dk;kZYk¸k
MkW- ts- ,l- jkBkSj
lEiknd

lfpo] lekt foKku fodkl laLFkku
29] xkMZu flVh dkyksuh] iksLV ';kexat]
cjsyh m-iz- fiudksM&243005
Qksu& 0581-2522212, eks- 9412821536
E-Mail: jsrathore29@gmail.com
Chintanparampara@gmail.com
© 2014 Radha Chintan parampara All right reserved